Mazais Auto Foto Orientēšanās brauciens

"Madona 2019"
N O L I K U M S

1. Pasākuma apraksts, laiks un vieta

1.1. Autofotoorientēšanās ir orientēšanās un izklaides sacensības, kurās kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, ievērojot visus Ceļu satiksmes noteikumus.
1.2. Pasākums notiks 2019. gada 14.decembrī. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem Madonas, Cesvaines novadā un Madonas pilsētā, kas netiek slēgti publiskai satiksmei. Sacensību reģions apskatāms šeit.
1.3. Pasākumu starta un finiša vietas tiks paziņotas ne vēlāk kā 7 dienas pirms pasākuma portālā www.mazais.brauciens.lv.

Pasākuma norise:

Sestdiena, 14.decembris 
11:00 – 11:30 reģistrācija
11:40 dalībnieku sapulce
12:00 pirmā auto starts
16:00 pirmā auto finišs

Pirmdiena, 16.decembris

18:00 rezultātu publicēšana interneta portālā www.mazais.brauciens.lv

2.Pasākuma organizācija

2.1. Pasākumu organizē SIA "DigitalZoo" Elmāra Bieles personā.
2.2. Pasākuma oficiālās personas: 
Pasākuma direktors, galvenais tiesnesis – Elmārs Biele, tel. 20211324; 
Pasākuma maršruta koordinatore – Inese Biele, tel. 20211324;

3. Maršruta raksturojums

3.1. Tūrisma maršruta aptuvenais garums aptuveni 200 km. Starta intervāls – 1 minūte (organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku).
3.2. Orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie punkti KP un jānofotografējas pie tiem. Svarīgi, lai bildē būtu redzams attiecīgais objekts vai tā fragments – tieši tādā pašā rakursā, kā fotogrāfijā uz fotolapas – un vismaz viens no komandas biedriem (sacensību gaitā „fotomodeli” drīkst mainīt).
3.3. Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti var tikt reģistrēti. Par to – uzdevumu lapā, kas tiek izsniegta sacensību dienā. 
3.4. Iepazīšanās ar brauciena maršrutu nav paredzēta.
3.5. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts nav noteikts. Ne visi kontrolpunkti atzīmēti kartē. Par atsevišķu kontrolpunktu atrašanas noteikumiem tiks paziņots dalībnieku sapulcē vai uzdevumu lapā. 
3.6. Pasākuma oficiālie dokumenti:
- biļetens ar norādījumiem;
- orientēšanās shēma (karte);
- orientēšanās fotogrāfijas, uzdevumu lapa, leģendas lapa (ja tāda paredzēta);
- dalībnieku sapulce tiek uzskatīta par oficiālu nolikuma pielikumu.
3.7. Divas dienas pirms sacensībām (ceturtdien) dalībniekiem uz viņu reģistrēto e-pastu tiek nosūtīts biļetens ar precīziem norādījumiem par starta un sacensību norises kārtību. 

4. Dalībnieki

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Komandas pilotam pēc organizatoru pieprasījuma ir jāuzrāda atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecība un attiecīgās automašīnas reģistrācijas apliecība.
4.2. Sacensībās dalībnieki tiek dalīti divās ieskaites klasēs – tūrisma (A) un profesionāļu (A+)
4.2.1. A – komanda, kur neviens no dalībniekiem pēdējo divu gadu laikā (sacensību dienā) nav bijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīkotajā Lielajā Orientēšanās braucienā.
4.2.2. A+ - komanda, kuras kāds no dalībniekiem pēdējo divu gadu laikā (sacensību dienā) ir biijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīikotajā Lielajā Orientēšanās braucienā;
4.2.3. Ja kāda no A klases komandām vēlas, tā var pieteikties A+ ieskaites klasē.
4.2.4. Profesionāļu klases komandām trasē pavadītais laiks tiek samazināts par 15 minūtēm.
4.3. Dalībnieku automobilī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk kā 2 cilvēki – pilots un stūrmanis. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām.
4.4. Sacensību laikā pilots drīkst mainīties vietām ar kādu no komandas locekļiem (ja viņam ir tiesības un iespēja vadīt atbilstošās kategorijas transportlīdzekli).
4.5. Katrai komandai jābūt līdzi fotoaparātam/viedtālrunim ar izņemamu atmiņas karti (sākotnēji tukšu) darba kārtībā, rakstāmajam, lineālam, cirkulim, kā arī (leņķa) transportierim, attiecīgā reģiona kartei. Fotoaparātu un atmiņas karti sacensību laikā mainīt nedrīkst. Sods – rezultātu anulēšana pēc galvenā tiesneša lēmuma.
4.6. Katrs komandas dalībnieks (ieskaitot pasažierus) pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām.
4.7. Maksimālais komandu skaits – 40. Organizatori patur tiesības palielināt vai samazināt dalībnieku skaitu.
4.8. Piedaloties sacensībās, komandas dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru rīcībā nonākušo sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu (medijos vai sociālos tīklos) vai izmantošanu pašreklāmas vajadzībām bez atlīdzības.

5. Dalībnieku automobiļi

5.1. Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību.
5.2. Automobilim ir jābūt derīgam CSDD tehniskās apskates dokumentam. Tomēr, ja izsniegts pagaidu TA protokols, kurā atzīme ir „2”, tad pie sacensībām Latvijas teritorijā tiek pielaisti automobiļi, kuriem nav atzīmes „2” par ritošās / bremžu / stūres sistēmām. Gala lēmumu nosaka sacensību Organizators.
5.3. Automobilim jābūt nokomplektētam atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). Visam jābūt novietotam/nostiprinātam savās atrašanās vietās. Ja šī prasība nav izpildīta, Organizators var liegt dalību šai komandai.
5.4. Dalībniekam jābūt spējīgam 60 sekunžu laikā salikt un uzstādīt uz ceļa avārijas apstāšanās zīmi / uzrādīt aptieciņu / ugunsdzēšamo aparātu / atstarojošo vesti. Tiesneši to var pārbaudīt jebkurā laikā kopš reģistrācijas sacensību vietā līdz finišam. Par neiekļaušanos normatīvā – sods (mīnus) 200 punkti.
5.5. Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu.
5.6. Dalībnieku automobilī pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā ar kādu no LV mobilo operatoru pieslēgumu, kura numurs jāuzrāda pieteikuma veidlapā.
5.7. Orientēšanās laikā GPS signālu uztverošu iekārtu (GPS antenas, GPS iekārtas, viedtālruņi ar iebūvētu GPS, mobilie telefoni ar iebūvētu GPS, planšešu ar iebūvētu GPS) izmantošana navigācijas režīmā ir aizliegta. Drīkst izmantot datoru un elektroniskās kartes, bet bez GPS izmantošanas. Minētie ierobežojumi attiecas uz visiem dalībniekiem. Sods par šī punkta neievērošanu – diskvalifikācija pēc Organizatora lēmuma.

6. Pieteikumi

6.1. Iepriekšējie pieteikumi jāaizpilda Internetā (http://www.mazais.brauciens.lv), kur jāuzrāda komandas sastāvs, kontakttālrunis u.c. nepieciešamā informācija. Pieteikšanās beigu termiņš ir 2019.gada 13.decembris plkst.12:00.
6.2. Pēc iepriekšējo pieteikumu nosūtīšanas komandai ir tiesības mainīt tās sastāvu un automobili, nepaziņojot par to Organizatoram, bet pieteikumā/līgumā, kas jānodod sacensību dienā, jābūt tā brīža reālajiem dalībniekiem, auto un citiem datiem.
6.3. Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs. Ja dienas laikā pēc pieteikšanās internetā dalības maksa nav samaksāta, dalībnieka pieteikums var tikt anulēts (dzēsts).
6.4. Reģistrācijas dienā dalībnieki iesniedz organizatoram ar saviem parakstiem apliecinātu pieteikumu/līgumu, kurā norādīts, ka visi dalībnieki ir iepazinušies ar šī pasākuma Nolikumu, biļeteniem un apņemas tos ievērot. Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt www.mazais.brauciens.lv "Līgums" sadaļā.
6.5. Organizatoram ir tiesības atteikt komandai dalību, nepaskaidrojot iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.
6.6. Par 6.4. punkta neievērošanu vai dalībnieku ētikas pārkāpumiem, nepakļaušanos tiesnešu norādījumiem, kā arī nesportisku rīcību, dalībnieki var tikt sodīti ar brīdinājumu, soda punktiem, diskvalifikāciju vai 6.5. punkta pielietošanu turpmākajā/os posmā/os. Par to lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

7. Dalības maksa 

7.1. Dalības maksa pirmajām 30 komandām ir 29 EUR. Tālāk dalības maksa ir 34 EUR.
7.2. Ja pieteikums saņemts (ja organizators piekrīt) un apmaksāts pēc 6.1. punktā norādītā laika, dalības maksa ir 49 EUR. Organizatoram ir tiesības atteikt dalību, ja tā pieteikta un/vai apmaksāta pēc 6.1. punktā noteiktā laika.
7.3. Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu. SIA «DigitalZoo», vienotās reģ.nr. 40003910282, norēķinu konts: LV23HABA0551016240701 Swedbank. Maksājuma mērķis – rēķina Nr., pieteicēja vārds, uzvārds.
7.4. Ja pieteiktā komanda tomēr nevēlas vai nevar piedalīties sacensībās, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

8. Starta numuri

8.1. Dalībnieku starta kārtību nosaka Organizators/tiesneši. (Parasti ātrāk startē tās ekipāžas, kuras starta vietā ierodas agrāk.)
8.2. Organizators nodrošina katru ekipāžu ar starta numuru, orientēšanās karti, fotogrāfijām, dalībnieka kontrolkarti.

9. Dokumentu pārbaude, tehniskā komisija

9.1. Dokumentu pārbaude un citu ar brauciena dalībniekiem saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta sacensību sekretariātā līdz dalībnieku sapulces sākumam.
9.2. Pēc dalībnieku reģistrācijas var notikt automobiļa tehniskā pārbaude. Gadījumā, ja atklāto tehnisko defektu nav iespējams novērst uz vietas, par automobiļa piedalīšanos pasākumā lemj Organizators. Ja Organizatora lēmums ir atteikt komandas piedalīšanos sacensībās tās automobiļa tehnisku iemeslu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta.
9.3. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ automobilis nevar startēt Organizatora noteiktajā kārtībā, auto trasē dodas aiz visiem startējošajiem ar galvenā tiesneša noteiktu minūšu intervālu.
9.4. Automobiļa tehniskajā pārbaudē vai citā laikā var tikt iekļauts alkohola tests komandas pilotam un stūrmanim – gan pirms, gan tūlīt pēc trases veikšanas. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – komandas diskvalifikācija bez dalības maksas atmaksāšanas. Ja dalībnieks atsakās no alkohola pārbaudes, ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija bez dalības maksas atmaksāšanas.

10. Palīdzība sacensību laikā

10.1. Ja dalībnieku komanda nespēj saviem spēkiem (ar savu auto) turpināt ceļu, Organizators savu iespēju robežās nodrošinās palīdzību 6 stundu laikā pēc sacensību beigām. Šāda palīdzība var iekļaut nepieciešamās izmaksas, kuras būs jāapmaksā dalībniekiem.
10.2. Dalībnieks var palīdzēt citai dalībnieku komandai, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Lai palīdzības laiks tiktu kompensēts, ir jānofotografē „cietušais” auto pirms un pēc palīdzības sniegšanas. Starpība starp bilžu uzņemšanas laikiem tiks kompensēta. Šīs fotogrāfijas jāiesniedz finišā kopā ar pārējām fotogrāfijām, kā arī kontrolkartē jāveic attiecīgs ieraksts. Gadījumā, ja dalībnieks uzskata, ka palīdzības laiks citai komandai varētu būt ilgāks par 15 minūtēm, viņš savas palīdzības sniegšanu saskaņo ar Organizatoru pa tel. 20211324. 

11. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana

11.1. Pasākuma laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN un šī Nolikuma prasības. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.
11.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par atrastiem kontrolpunktiem un precīzi izpildītiem papilduzdevumiem.
11.3. Netiek ieskaitīti kontrolpunkti, kuri ir nofotografēti no automobiļa salona.
11.4. Vienādu punktu gadījumā par labāku tiks uzskatīta tā komanda, kas būs veikusi īsāku maršrutu pēc automobiļa odometra. Ja kāda no vienādu punktu guvušajām komandām ir pieļāvusi CSN/ātruma pārkāpumu vai arī nedarbojas auto odometrs, tā automātiski nonāk zemākā vietā.
11.5. Par ātruma pārkāpumiem paredzēti šādi sodi:

· Pirmais pārkāpums – mīnus 400 soda punkti;

· Otrais pārkāpums – mīnus 800 soda punkti;

· Trešais pārkāpums – diskvalifikācija.

11.6. Par „ātruma pārkāpumu” (pēc fotogrāfiju uzņemšanas laikiem) starp punktiem (pa taisni) tiek uzskatīts ātrums, kas ir lielāks par 60km/h.
11.7. Ja organizatoriem tiek iesniegts foto/video vai pārbaudāma informācija ar fiksētu dalībnieka CSN pārkāpumu (braukšana, apstāšanās, stāvēšana, kur nedrīkst utml.), tad komanda saņems trīskāršu sodu no tā (tuvākā) KP vērtības, uz kuru braukts.
11.8. Ja sacensību laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav aprakstīta Nolikumā un biļetenos, kā arī nav pieminēta dalībnieku sapulcē, gala lēmumu par tās risinājumu pieņem Organizators.
11.9. Visus jautājumus par sacensību norisi vai tās noteikumiem komanda drīkst uzdot organizatoram tikai līdz savas komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas.
11.10. Sacensību laikā komanda drīkst zvanīt organizatoram tikai ārkārtas situācijās (izstāšanās no sacensībām, avārijas gadījumā utml.).
11.11. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks izstājas no sacensībām, viņam par to jāpaziņo pasākuma Organizatoram personīgi, ar SMS vai pa telefonu 20211324.
11.12. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks kavē ierašanos uz finišu vairāk par 30 minūtēm, tā rezultāti tiek anulēti – arī šajā gadījumā sacensību dalībniekam jāsazinās ar organizatoriem pa telefonu 20211324.
11.13. Nolikuma 11.11. un 11.12. punktu neievērošanas gadījumā Organizators var liegt dalību visiem šīs komandas dalībniekiem turpmākajos posmos, neatkarīgi no komandas, kurā tie turpmāk pieteiksies.
11.14. Katram kontrolpunktam jābūt fotografētam tikai vienu reizi. Pārējās identiskās fotogrāfijas pirms nodošanas jāizdzēš. Tomēr, ja dalībnieka iesniegtajās fotogrāfijās kāds kontrolpunkts ir nofotografēts vairāk par vienu reizi, tad rezultātos tiek iekļauta tikai pirmā KP fotogrāfija un tās uzņemšanas laiks. Par vairāk nekā 10 dubultām fotogrāfijām vienā posmā organizators var piemērot komandai 200 soda punktus.
11.15.Ja dalībnieks iesniedz fotogrāfijas, kurās bez papildus darbībām (zoom/color/levels/contrast/brightness) nav iespējams atpazīt nepieciešamo kontrolpunktu, tas var tikt neieskaitīts.
11.16. Par kontrolpunktu demolēšanu, izmainīšanu vai slēpšanu komanda saņem diskvalifikāciju un liegumu piedalīties jebkurās SIA DigitalZoo turpmāk organizētājās sacensībās.

12. Protesti

12.1. Protesti vai cita rakstura ziņojumi par sacensību gaitu vai rezultātiem jāiesniedz TIKAI rakstiski pasākuma Organizatoram līdz rezultātu paziņošanai.

13. Apbalvošana

13.1. Brauciena pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti, ja startējušas vismaz 10 komandas.
13.2. Organizators var apbalvot ar diplomiem arī atsevišķu disciplīnu uzvarētājus.
13.3. Par balvu saņemšanu Organizators sazināsies ar uzvarētājiem personīgi, kā arī paziņos par to publiski mazais.brauciens.lv mājaslapā.


LAIMĪGU CEĻU UN VEIKSMĪGUS STARTUS!